Barion Pixel
Izvirna darila za vsako priložnost

Splošni pogoji

Poslovni in reklamacijski pogoji elektronskega poslovanja

Pogoji poslovanja in reklamacije elektronske trgovine www.darcekyukatky.eu

Preambula in stiki

Ti poslovni in reklamacijski pogoji urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank iz naslova kupnine

pogodbe, sklenjene med prodajalcem, ki je Darčeky u Katky s.r.o., s registriranim sedežem Brodno 74, 01014 Žilina, ID: 52138143, vpisan v poslovni register okrožnega urada Žilina, oddelek

gospodarsko podjetje Številka v registru: 580-64423 (v nadaljevanju »prodajalec« v ur.

oblika) in potrošniki, medtem ko v skladu z Zakonom št. 102/2014 Zb. lahko fizična ali pravna oseba,

ki ne kupuje blaga, izdelkov ali storitev z namenom prodaje drugim osebam, z namenom poslovanja

ali opravljanje zaposlitve ali poklica (v nadaljevanju v besedilu samo »kupec« v ustreznem obrazcu); čigav predmet je

nakup in prodaja blaga na e-trgovini prodajalca www.darcekyukatky.eu

Kontaktni podatki in podatki za obračun prodajalca:

Darila v Katka s.r.o.

Brodno 74

01014 Žilina

ID: 52138143

številka za DDV: 2120909681

Številka za DDV: SK2120909681

Gospodarska družba, vpisana v poslovni register okrožnega urada Žilina

Telefon: +421 951 576 366

E-pošta za stik s potrošniki: info@darcekyukatky.eu

1. Splošne določbe

1. Ti komercialni in reklamacijski pogoji v besedilu, veljavnem na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe, so

sestavni del kupoprodajne pogodbe. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo

kupoprodajne pogodbe, v kateri dogovorjeni pogoji odstopajo od teh komercialnih in terjatev

pogoji bodo imela določila kupoprodajne pogodbe prednost pred temi komercialnimi in

reklamacijski pogoji. Tako dogovorjeni pogoji ne smejo biti v nasprotju z drugimi pravnimi

prilagoditve (skrajšanje roka za vračilo blaga, garancijske dobe ipd.)

2. Dodatna pogodba za namene teh pogojev poslovanja in reklamacij pomeni pogodbo,

na podlagi katerega kupec pridobi blago ali se mu opravi storitev v zvezi s predmetom

kupoprodajne pogodbe, če blago dostavi ali opravi storitev prodajalec ali tretja oseba

na podlagi njunega dogovora.

3. Prikazana nakupna cena za blago na kateri koli spletni strani e-trgovine

www.darcekyukatky.eu, ki ga upravlja prodajalec, vključuje tudi davek na dodano vrednost v določenem znesku.

po veljavni zakonodaji Slovaške republike in ne vključuje cene za prevoz blaga ali karkoli drugega

neobvezne storitve. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, razen če je za določen izdelek

navedeno drugače.

4. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ceno blaga, ki je navedeno na kateri koli spletni strani

spletno mesto za e-trgovino, ki ga upravlja prodajalec. Sprememba cene blaga ne velja

za kupoprodajne pogodbe, sklenjene pred spremembo cene, ne glede na to, da dobava še ni bila opravljena

blaga.

5. V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih v veljavnih zakonskih predpisih

Slovaške republike ali Evropskih skupnosti ali v teh komercialnih in zahtevkih

pogojev lahko kupec svojo pravico proti prodajalcu uveljavlja prek

pristojno sodišče.

6. E-trgovina ali elektronski informacijski sistem prodajalca se razume kot javno dostopen

računalniški sistem, preko katerega lahko obiskovalec odda naročilo blaga oz

storitve.

7. Blago, izdelki in storitve so vsi izdelki, objavljeni na elektronskih spletnih straneh

trgovina www.darcekyukatky.eu.

2. Način sklenitve kupoprodajne pogodbe

1. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe pošlje kupec, ki je na dan oddaje naročila dopolnil 18 let.

letu življenja, prodajalcu v obliki izpolnjenega in poslanega obrazca na spletni strani

prodajalec, kateremu je poslal predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, katere predmet je plačilo

prenos lastninske pravice na blagu, ki ga kupec označi za kupnino in pod pogoji,

določene v tem naročilu (v nadaljevanju: naročilo).

2. Naknadno, po oddanem naročilu, ga bo kupec samodejno prejel na svoj e-naslov

izvedeno obvestilo o sprejemu naročila v elektronski sistem prodajalca (v nadaljevanju

"potrdilo o dostavi naročila"). Po potrebi se lahko pošljejo na e-naslov kupca

poslal vse ostale podatke v zvezi z njegovim naročilom.

3. Potrdilo o dostavi vsebuje podatke, da je bilo naročilo dostavljeno prodajalcu, ne

pa s sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe.

4. S potrditvijo naročila s strani prodajalca se sklene kupoprodajna pogodba, ki jo je mogoče spremeniti ali preklicati

ali dopolnjuje le na podlagi medsebojnega dogovora med kupcem in prodajalcem, če tako določa zakon ali drugače

zakonska ureditev ne določa drugače.

5. Kupoprodajna pogodba se sklene z izročitvijo avansnega računa ali rednega računa v elektronski oz

pisno kupcu ali s plačilom kupnine po elektronski poti

plačilnih elementov ali z drugo ustrezno potrditvijo sprejema naročila in soglasja k sklenitvi

pogodbo s strani prodajalca.

6. Prodajalec je obvestil na jasen, nedvoumen, razumljiv in nedvoumen način, preden

z oddajo naročila kupca za predpogodbene informacije v zvezi z reklamacijami,

plačilnih, poslovnih, transportnih in drugih pogojih tako, da kupca obvesti o:

A). glavne značilnosti blaga ali naravo storitve v obsegu, ki ustreza uporabljenemu

komunikacijskih sredstev in blaga ali storitev, ki so obveščeni na ustrezni strani kataloga

elektronsko poslovanje prodajalca;

B). ime podjetja in naslov prodajalca, ki sta navedena na ustrezni podstrani elektronskega sporočila

poslovanja prodajalca in v 1. členu teh poslovnih in reklamacijskih pogojev, ki so

postavljen na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca;

C). telefonsko številko prodajalca in druge podatke, ki so pomembni za stik s kupcem

s strani prodajalca, zlasti njegov e-naslov in številko faksa, če ju ima, je sporočil na ustrezen

podstrani e-trgovine prodajalca in v 1. členu teh reklamnih ter zahtevkov

pogoje, ki so objavljeni na ustrezni podstrani e-poslovanja prodajalca;

D). na naslov prodajalca, kjer lahko kupec vloži reklamacijo blaga ali storitev

reklamacije ali druge pobude, seznanjene v 1. členu teh poslovnih in reklamacijskih pogojev, ki

so postavljeni na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca,

E). celotne cene blaga ali storitve, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi drugimi davki,

ali če cene zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče vnaprej ustrezno določiti, način,

kako se izračuna, kot tudi pošiljanje, dostavo, poštnino in druge stroške in pristojbine,

ali če teh stroškov in dajatev ni mogoče določiti vnaprej glede na dejstvo, da bo zanje odgovoren kupec

za plačilo obveščeni na ustrezni strani kataloga prodajalčeve e-trgovine,

F). plačilni pogoji, dobavni pogoji, rok, h kateremu se prodajalec zavezuje

dostaviti blago ali opraviti storitev, o informacijah o prijavah in postopkih obdelave

zahtevke, pritožbe in predloge kupca, obveščene v ustreznih členih teh komercialnih in

reklamacijskih pogojev, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine

prodajalec,

G). podatke o pravici kupca do odstopa od kupoprodajne pogodbe, o pogojih, roku in postopku za

uporaba pravice do odstopa od pogodbe iz 10. člena teh komercialnih in zahtevkov

pogoji poslovanja, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

H). zagotovitev obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe iz 10. člena in v prilogi te pogodbe

pogoji poslovanja in reklamacije, ki se nahajajo na ustrezni podstrani

elektronsko poslovanje prodajalca; je prodajalec posredoval tudi sam obrazec na

odstopu od kupoprodajne pogodbe v prilogi k tem komercialnim in reklamacijskim pogojem, ki sta

postavljen na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca;

JAZ). podatek, da v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe kupec sam nosi stroške povezane z vračilom

blago prodajalcu v skladu s § 10 odst. 3 zakona št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji

blaga ali opravljanje storitev na podlagi sklenjene pogodbe na daljavo ali sklenjene pogodbe

izven prostorov prodajalca in o spremembah nekaterih zakonov (v nadaljevanju:

»Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo«), in če odstopi od kupoprodajne pogodbe, stroške oz.

vračilo blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti obveščeno

v 10. členu teh poslovnih in reklamacijskih pogojev, ki so postavljeni na ustrezen

podstran e-trgovine prodajalca,

J). obveznosti kupca, da plača prodajalcu ceno za dejansko opravljeno izvedbo po 10. §

odst. 5. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo, če kupec odstopi od pogodbe, tč

storitev po izrecnem soglasju prodajalca v skladu s § 4 odst. 6. člena varstvenega zakona

potrošnika v primeru prodaje na daljavo obvestil v 10. členu teh pogojev poslovanja in reklamacije,

ki se nahajajo na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca;

K). okoliščine, v katerih kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe, navedene v 10. členu teh

pogoji poslovanja in reklamacije, ki se nahajajo na ustrezni podstrani

elektronsko poslovanje prodajalca;

L). navodila o odgovornosti prodajalca za napake blaga ali storitev po odd. § 622 in 623

Civilnega zakonika v 8. členu teh komercialnih in reklamacijskih pogojev, ki so

postavljeno na ustrezno podstran e-trgovine prodajalca,

M). obstoj in podrobnosti o garanciji, ki jo zagotavlja proizvajalec ali prodajalec v skladu s strožjimi

načela, kot jih določa razdelek § 502 civilnega zakonika, če proizvajalec ali prodajalec

zagotavlja ter informacije o obstoju in pogojih pomoči in opravljenih storitev

kupcu po prodaji blaga ali opravljeni storitvi, če je taka pomoč zagotovljena, obveščen na

na ustrezno kataloško stran elektronske trgovine prodajalca in Art. 9 teh komercialnih in

reklamacijskih pogojev, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine

prodajalec,

N). obstoj ustreznih kodeksov ravnanja, ki se jih je prodajalec zavezal spoštovati, in način, na katerega

kako se lahko kupec z njimi seznani oziroma pridobi njihovo besedilo, je bil obveščen na pristojnem

stran kataloga e-trgovine prodajalca;

O). čas trajanja pogodbe, če gre za pogodbo za določen čas; če gre za pogodbo, sklenjeno za določen čas

nedoločen čas, če pa gre za pogodbo, katere veljavnost se samodejno podaljšuje, tudi podatke o

o pogojih odpovedi pogodbe obveščen na ustrezni kataloški strani elektronskega

trgovine prodajalca in v teh komercialnih in reklamacijskih pogojih, ki so postavljeni

na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca;

P). minimalno trajanje obveznosti kupca iz kupoprodajne pogodbe, če iz kupoprodajne pogodbe

takšna obveznost izhaja za kupca, je sporočil na ustrezni strani elektronskega kataloga

trgovine prodajalca in v teh komercialnih in reklamacijskih pogojih, ki so postavljeni

na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

R). obveznosti kupca, da na zahtevo plača predujem ali da drugo finančno zavarovanje

prodajalcu in o pogojih, ki veljajo za njegovo zagotavljanje, če to izhaja iz kupoprodajne pogodbe

za kupca taka obveznost;

Z). funkcionalnost, vključno z veljavnimi tehničnimi varnostnimi ukrepi

elektronske vsebine, če je to primerno, poročano na ustrezni strani elektronskega kataloga

trgovine prodajalca in v teh komercialnih in reklamacijskih pogojih, ki so postavljeni

na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

T). združljivost elektronskih vsebin s strojno in programsko opremo, za katero prodajalec ve ali se zaveda

razumno pričakovati, da ve zanje, če je primerno, obveščen na ustrezni strani kataloga

elektronske trgovine prodajalca ter v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki

so postavljeni na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca,

U). možnosti in pogoji za izvensodno reševanje sporov preko sistema

alternativnega reševanja sporov, če se je prodajalec zavezal k uporabi tega sistema, obveščen na

ustrezni strani e-trgovine prodajalca in v teh poslovnih in reklamacijah

pogoji,

IN). dejanja, ki so potrebna za sklenitev kupoprodajne pogodbe, tako da v njih opišete ta potrebna dejanja

komercialnih in reklamacijskih pogojev, ki se nahajajo na ustrezni podstrani

elektronska trgovina prodajalca,

W). o tem, da bo kupoprodajna pogodba v elektronski obliki shranjena pri prodajalcu in je namenjena kupcu

na voljo po pisni zahtevi kupca, ki je navedena na ustrezni strani kataloga

elektronske trgovine prodajalca ter v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki

so postavljeni na ustrezni podstrani elektronske trgovine prodajalca,

X). obveščen o tem, da je ponujeni jezik za sklenitev pogodbe slovaščina na ustrezen

kataloške strani elektronske trgovine prodajalca in v teh poslovnih in reklamacijskih

pogojev, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-poslovanja

prodajalec.

7. Če prodajalec ni izpolnil informacijske obveznosti o plačilu dodatnih nadomestil ali drugih stroškov

po čl. 2 točka 6 črka. e) teh poslovnih in reklamacijskih pogojev ali o stroških oz

vračilo blaga po čl. 2 6. pismo i) teh poslovnih in reklamacijskih pogojev, kupec ni

dolžan plačati te dodatne stroške ali pristojbine.

3. Pravice in obveznosti prodajalca

1. Prodajalec je dolžan:

A). na podlagi naročila potrjenega s prevzemom kupcu dostavi blago v dogovorjenem roku

količino, kakovost in čas ter ga pakirati oziroma opremiti za transport na za to potreben način

ohranjanje in varstvo;

B). zagotoviti skladnost dostavljenega blaga z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike;

C). zagotoviti brez odlašanja po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, najkasneje pa skupaj z dobavo blaga

potrdilo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe kupcu na trajnem mediju, na primer preko elektronske pošte.

Potrdilo mora vsebovati vse podatke iz točke 2.6. vključno z obrazcem za

odstop od kupoprodajne pogodbe;

D). izroči kupcu najkasneje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki vse

listine, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge listine, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja

Predpisi SR (navodila v slovaškem jeziku, garancijski list, dobavnica, davčni dokument).

2. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine od kupca za dobavljeno blago.

3. Če prodajalec ne more dostaviti blaga zaradi razprodaje ali nedobavljivosti blaga

kupcu v roku, ki je dogovorjen s kupoprodajno pogodbo oziroma določen s temi prodajami in reklamacijami

pogojih oziroma za dogovorjeno kupnino, je prodajalec dolžan ponuditi kupcu

nadomestno izvedbo ali možnost, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe (preklic naročila).

4. Kupec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe ali prekliče naročilo z elektronskim sporočilom. IN

če je kupec že plačal kupnino ali njen del, mu prodajalec vrne že plačano kupnino

ali njenega dela v 14 dneh od dneva vročitve elektronskega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe oz.

preklic naročila kupcu na račun, ki ga kupec določi, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

V primeru, da kupec v razumnem roku ne sprejme nadomestne izvedbe, ki jo ponuja prodajalec, niti

ne odstopi od kupoprodajne pogodbe, je prodajalec upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe in v primeru, da

kupec že poravnal kupnino ali njen del, je prodajalec dolžan vrniti že plačano kupnino

ali njenega dela v 14 dneh od dneva vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe kupcu.

4. Pravice in obveznosti kupca

1. Kupec je bil s strani prodajalca obveščen, da je del naročila obveznost plačila cene a

pred potrditvijo samega naročila.

2. Kupec je dolžan

A). prevzem naročenega in dostavljenega blaga;

B). prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku, vključno s stroški

za dostavo blaga,

C). preverite neoporečnost paketa oz in samo blago ob prevzemu potrdite

nedotaknjenost ter izročitev artikla z vašim podpisom na dobavnici ali kurirskem listu

podjetja ali podpis od njega pooblaščene osebe.

3. Kupec ima pravico dobaviti blago v količini, kakovosti, datumu in kraju, o katerem se stranki dogovorita.

stranke.

5. Pogoji dostave in plačila

1. Za vsak artikel na internetu je navedena običajna dobavljivost blaga z datumom odpreme

spletno mesto za e-trgovino.

2. Če se prodajalec in kupec s prodajno pogodbo nista drugače dogovorila, je prodajalec dolžan artikel izročiti

kupcu takoj, najkasneje pa v 2-3 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Če prodajalec

ni izpolnil svoje obveznosti dobave artikla v roku iz prvega stavka, ga kupec pozove, da artikel izroči v roku.

dodatno razumno obdobje. Če prodajalec tudi v tem dodatnem roku ne izroči artikla

razumnem roku, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.

3. Kupec se strinja s podaljšanjem roka dobave, če to zahteva izdelava naročenega artikla

blaga ali drugih okoliščin.

4. Prikazovanje blaga na kateri koli spletni strani za e-trgovino, ki jo upravlja

prodajalec je samo ilustrativen.

5. Kupec je dolžan pošiljko, torej blago, kakor tudi embalažo pregledati takoj po dostavi. V primeru

ugotovitev obstoja napake na blagu, mora kupec sestaviti zapisnik o obsegu in naravi napake na blagu, ki

pravilnost bo potrdil kurir ali prodajalec. Na podlagi tako dostavljenega zapisnika

kupec lahko naknadno zavrne prevzem dobavljenega blaga z napako ali potrdi prodajalcu

dobavo blaga z napako in naknadno v skladu z 8. členom teh pogojev poslovanja in reklamacije,

reklamirati napake na izdelku pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi. V primeru, da kupec

zavrne prevzem dobavljenega blaga z napako, vse namensko nastale stroške vračila blaga

prodajalcu bremeni prodajalec.

6. Prodajalec ne odgovarja za:

A). zamuda pri dostavi naročenega blaga zaradi pošte ali kurirske službe;

B). poškodbe paketa zaradi pošte ali kurirske službe;

C). morebitne nedobave blaga do katere je prišlo po krivdi proizvajalca (dobavitelja) kot posledica

kakršne koli omejitve ali preklica distribucijskih pravic ali drugega nepredvidenega

ovire.

7. Kupec je upravičen v primeru nedobave blaga s strani prodajalca v roku iz točke 5.2.

teh pogojev odstopiti od kupoprodajne pogodbe in je prodajalec dolžan vrniti

kupcu že plačani del kupnine v roku 14 dni od vročitve odstopa od nakupa

pogodbe z negotovinskim nakazilom na TRR kupca, ki ga določi kupec.

8. Kupec lahko naročilo plača: A) po povzetju ob dostavi blaga.

9. Za dostavo naročenega blaga prodajalec zaračuna pavšalne stroške pošiljanja v višini

odvisno od izbranega načina prevoza po veljavnih cenikih prevoznikov, medtem ko je kupec

o ceni pošiljanja obveščeni pred oddajo naročila.

10. Prodajalec lahko kupcem zagotovi:

A). popust na ceno za prijavo v e-trgovino,

B). popust pri ponovnem nakupu oz.

C). popust na podlagi enkratnega kupona za popust, medtem ko predvideni popusti niso možni

kopičiti.

11. Spletno kartično plačevanje poteka preko sistema Barion. Podatki o kartici ne bodo prišli do trgovca. Ponudnik storitev Barion Payment Zrt je institucija pod nadzorom Narodne banke Madžarske in številka licence je H-EN-I-1064/2013

6. Nakupna cena

1. Kupnina za blago, dogovorjena v prodajni pogodbi med prodajalcem in kupcem, je kupčeva

jasno pred oddajo naročila in tudi potrjeno v avansu ali rednem računu. Če je naprodaj

cena, navedena v potrdilu o dostavi naročila, je višja od cene za enako blago, navedene v

e-trgovinske ponudbe v trenutku oddaje naročila kupcu, bo prodajalec dostavil

kupcu elektronsko sporočilo s podatki o ponudbi nove kupnine v drugi višini, ki

obravnava predlog prodajalca za sklenitev nove kupoprodajne pogodbe, ki jo mora kupec izrecno določiti

potrdite po elektronski pošti ali pisno, da je kupoprodajna pogodba veljavno sklenjena.

2. Nabavno ceno blaga ob listanju kataloga lahko povišate s transportom in pakiranjem ali drugo ugodnostjo.

nastali stroški v zvezi z dostavo blaga kupcu. . Nabavna cena pred pošiljanjem

naročilo je dokončno in veljavno za pogodbene stranke po 6. odst. 1 od teh splošnih

pogoji poslovanja in reklamacije.

3. Kupec je dolžan plačati prodajalcu kupnino vključno s stroški dostave blaga.

4. Za dan plačila se šteje dan, ko je bila celotna kupnina nakazana na račun prodajalca.

5. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za dogovorjeno blago v roku po kupnini.

pogodbo, na način, kot se dogovori s prodajalcem ob sklenitvi pogodbe.

6. V primeru, da kupec prodajalcu ne plača celotne kupnine do dobave blaga,

se pogodbeni stranki nista dogovorili za obročno plačilo kupnine za blago, je prodajalec

ima pravico zavrniti dostavo blaga kupcu.

7. Stroški montaže ali dostave blaga ali drugi stroški niso vključeni v kupnino

cene in prodajalec teh storitev kupcu ni dolžan zagotoviti.

7. Pridobitev lastništva in prehod tveganja poškodbe blaga

1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu šele s plačilom celotne kupnine za blago.

Nevarnost poškodbe blaga preide na kupca, ko kupec ali tretja oseba

pooblaščen s strani kupca bo prevzel blago od prodajalca ali od njegovega zastopnika, pooblaščenca

dostaviti blago, če pa tega ne stori pravočasno, pa takrat, ko prodajalec kupcu dovoli nakladanje.

z blagom in kupec blaga ne prevzame.

8. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

1. Če gre za odpravljivo napako na blagu, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravočasno in pravilno popravi.

odstranili. Prodajalec je dolžan napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja. Če je na blagu, oz

datum uporabe in/ali minimalni rok uporabnosti, označen na njegovi embalaži, ima kupec

pravico zahtevati blago samo do izteka navedenih rokov. Če je na prodanem izdelku oz

rok, označen na embalaži, do katerega mora biti izdelek porabljen, garancijska doba preneha veljati po njegovem izteku

tega časa. Z opremljanjem zahtevka z zamenjavo blaga z napako za blago brez napak velja za novo blago.

ponovno garancijski rok od prevzema do datuma poteka, ki je naveden na embalaži. Za napake v hrani

napake veljajo za nepopravljive. Zato ima kupec pravico zahtevati po reklamaciji

po lastni presoji menjava blaga za blago brez napake, popust od kupnine ali vračilo kupnine

cene..

2. Kupec lahko zahteva zamenjavo blaga namesto odprave napake ali če se napaka nanaša le na

dele blaga, zamenjavo delov, če to ne povzroči nerazumnih stroškov za prodajalca

na ceno blaga ali težo napake.

3. Namesto odprave napake lahko prodajalec vedno zamenja izdelek z napako z brezhibnim, če

kupcu ne bo povzročalo resnih težav.

4. Če gre za napako na izdelku, ki je ni mogoče odpraviti in onemogoča pravilno uporabo izdelka

kot stvar brez napak ima kupec pravico zamenjati blago ali ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.

Enake pravice ima kupec, če so napake odstranljive, kupec pa ne more

ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak blago pravilno uporabljati.

Če obstajajo druge neodstranljive napake, ima kupec pravico do razumnega popusta od cene blaga.

6. Prodajalec je kupca seznanil z njegovimi pravicami, ki izhajajo iz odst § 622 civilnega zakonika

kodeksa (točke 8.1. do 8.3. teh komercialnih in reklamacijskih pogojev) in pravic, ki jih

rezultat iz odd. § 623 civilnega zakonika (točke 8.4. do 8.5. teh komercialnih in zahtevkov

pogoji), tako da te komercialne in reklamacijske pogoje objavite na ustrezni podstrani

elektronske trgovine prodajalca in jih je imel kupec možnost prebrati pred

s pošiljanjem naročila.

7. Prodajalec odgovarja za napake blaga v skladu z veljavnimi predpisi Slovaške republike, kupec pa je dolžan

reklamacijo prijaviti prodajalcu ali pooblaščeni osebi. Podatki o določenih osebah a

servisna mesta za garancijski in pogarancijski servis so navedena na zadnji strani garancijskega lista

ali pa jih bo prodajalec posredoval kupcu na zahtevo po telefonu ali elektronski pošti.

8. Za obravnavanje reklamacij velja veljavni reklamacijski postopek prodajalca, t.j. 8 teh

pogoji poslovanja in reklamacije. Kupec je bil z reklamacijo ustrezno seznanjen

naročilo in obveščeni o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključno s podatki o tem, kje

reklamacijo in o izvedbi garancijskih popravil v skladu z odd. § 18 odst. 1 zakona št.

250/2007 Z . od. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Zb.

o prekrških s spremembami (v nadaljevanju: zakon) v času pred sklenitvijo nakupa

pogodbo tako, da te pogoje in določila objavi na ustrezni podstrani

e-trgovine prodajalca in kupec je imel možnost pred pošiljanjem

da jih prebere.

9. Reklamacijski postopek velja za blago, ki ga kupec kupi pri prodajalcu v obliki

e-poslovanje na prodajalčevi spletni strani za e-trgovino.

10. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati odgovornost za napako blaga, ki se nanaša samo na blago,

ki izkazuje napake, za katere je odgovoren proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, velja

ima garancijo in je bil kupljen pri prodajalcu.

11. Če ima blago napako, ima kupec pravico do reklamacije pri prodajalcu v

v skladu z odd. § 18 odst. 2. zakona tako, da dostavi blago v poslovalnico prodajalca in dostavi

prodajalcu izraz volje kupca, da uveljavlja svojo pravico iz 1. do 5. točke 8. člena tega

komercialni in reklamacijski pogoji (v nadaljevanju "obvestilo o reklamaciji"), npr. v

v obliki izpolnjenega reklamacijskega obrazca, ki se nahaja na ustrezni podstrani

elektronske trgovine prodajalca. Prodajalec priporoči blago ob pošiljanju v reklamacijo

zavarovati. Prodajalec ne sprejema pošiljk z gotovino po povzetju. Kupec je v Obvestilu o prijavi dolžan

reklamacije, resnično navesti vse zahtevane podatke, predvsem natančno navesti vrsto in obseg okvare

blago; Ob tem bo kupec označil, katere njegove pravice iz st § 622 in 633 civilnega zakonika

uporablja kodo. Kupec ima pravico do reklamacije pri pooblaščeni osebi proizvajalca

blaga za izvajanje garancijskih popravil (v nadaljevanju »navedena oseba«). Seznam določenih oseb je

navedeno v garancijskem listu ali pa ga prodajalec pošlje kupcu na njegovo zahtevo.

12. Prodajalec ali pooblaščena oseba bo kupcu izdala potrdilo o uveljavljanju reklamacije blaga v

primerna oblika po izbiri prodajalca, npr. v obliki elektronskega sporočila ali v pisni obliki, v kateri je

dolžan natančno označiti zatrjevane napake na blagu in potrošnika še enkrat poučiti o njegovih pravicah, ki jih

izhajajo iz 1. do 3. točke 8. člena teh komercialnih in reklamacijskih pogojev (čl. § 622

civilnega zakonika) in pravice iz 4. do 5. točke 8. člena teh gospodarskih in

pritožbeni pogoji (čl. § 623 civilnega zakonika). Če se zahtevek uporabi

preko sredstev komunikacije na daljavo, je prodajalec dolžan potrditi prijavo

reklamacije takoj dostaviti kupcu; če potrditve ni mogoče dostaviti takoj, jo je treba dostaviti

brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokumentom o obdelavi zahtevka; potrditev

zahtevkov ni treba dostaviti, če ima kupec možnost dokazati zahtevek

pritožbe na drug način.

13. Kupec se sam odloči, katere izmed njegovih pravic iz čl § 622 in odst. § 623

Uporablja civilni zakonik, hkrati je dolžan nemudoma posredovati podatke o svojem

odločitev o dostavi prodajalcu. Na podlagi odločitve kupca, katero od njegovih pravic v

v smislu 1. odst. § 622 in odst. § 623 civilnega zakonika uporablja prodajalec ali pooblaščena oseba

dolžan določiti način reševanja reklamacije po odd. § 2 pismo m) Ukrepajte takoj, v bolj zapletenih

zadevah v 3 dneh od začetka pritožbenega postopka, V utemeljenih primerih, še posebno če

zahteva kompleksno tehnično oceno stanja blaga najkasneje v 30 dneh od datuma začetka

pritožbeni postopek. Po določitvi načina reševanja reklamacije prodajalec oz

bo reklamacijo obravnaval takoj, v upravičenih primerih pa lahko reklamacijo obravnava tudi naknadno.

Obravnava zahtevka pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva prijave zahtevka. Po

zaman, ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe oziroma ima

pravica do zamenjave blaga za novo blago.

14. Če kupec blago reklamira v prvih 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe, lahko

prodajalec lahko reklamacijo obravnava tako, da jo zavrne le na podlagi izjave oziroma mnenja izvedenca

izdana s strani pooblaščene, priglašene ali akreditirane osebe ali mnenje pooblaščene osebe

(v nadaljevanju »strokovna ocena blaga«). Ne glede na rezultat strokovne ocene ne more

da prodajalec zahteva od kupca plačilo stroškov strokovne ocene blaga ali drugače

stroški v zvezi s strokovno oceno blaga.

15. Če je kupec uveljavljal reklamacijo izdelka po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe in prodajalec

jo zavrnila, je dolžan obravnavalec reklamacije v dokumentu o obravnavi reklamacije navesti,

kateremu lahko kupec pošlje blago v strokovno oceno. Če kupec blago pošlje strokovnjaku

ocena s strani navedene osebe, navedene v dokumentu reklamne opreme, stroški strokovne cenitve

blaga, kot tudi vse druge stroške v zvezi s tem, nosi prodajalec brez

ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec dokaže s strokovno oceno

odgovornost prodajalca za reklamirano napako blaga, lahko reklamacijo uveljavlja ponovno; Med

izvedbo strokovne ocene blaga, garancijski rok ne poteče. Prodajalec je dolžan

kupcu v roku 14 dni od dneva ponovne reklamacije vse stroške, nastale na

strokovno oceno blaga, kot tudi vse s tem povezane namensko nastale stroške. Ponovno

zahtevanega zahtevka ni mogoče zavrniti.

16. Kupec nima pravice uveljavljati odgovornosti za napake, katerih prodajalec je bil takrat.

sklenitev pogodbe obveščena, ali o kateri, upoštevajoč okoliščine, v katerih je bila sklenjena

kupoprodajno pogodbo sklenjeno, je moral vedeti.

17. Prodajalec si pridržuje pravico do zamenjave blaga z napako z drugim brezhibnim blagom z enakim oz

boljše tehnične parametre, če to ne povzroča večjih težav kupcu.

18. Prodajalec ne odgovarja za napake na izdelkih:

A). če gre za očitno napako, ki bi jo kupec lahko ugotovil s pregledom pošiljke ob dostavi blaga in ki

ni obvestil predstavnika prodajalca v skladu s točko 5.8. te pritožbe in poslovanja

pogoji,

B). če kupec ni uveljavljal svoje pravice, glede odgovornosti prodajalca za napako blaga do

konec garancijske dobe izdelka,

C). če je napaka blaga mehanska poškodba blaga, ki jo povzroči kupec,

D.) če je napaka na blagu nastala zaradi uporabe blaga v pogojih, ki ne ustrezajo njihovim

intenzivnost, vlažnost, kemični in mehanski vplivi na naravno okolje blaga,

E.) če je napaka na blagu nastala zaradi nestrokovnega ravnanja, servisa ali malomarne nege

za blago,

F.) če je napaka blaga nastala zaradi poškodbe blaga zaradi čezmernega nakladanja ali nepravilne uporabe

s pogoji, navedenimi v dokumentaciji ali splošnimi načeli običajne uporabe

blago,

G). če je napako blaga povzročila nepopravljiva in/ali nepredvidljiva škoda na blagu

dogodki,

H). če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi naključne poškodbe in naključnega kvarjenja,

I.) če je do napake na blagu prišlo zaradi nestrokovnega posega, poškodbe zaradi vode, požara, statike oz.

atmosferska elektrika ali druga višja sila,

J). če je napaka na blagu nastala zaradi nepooblaščenega posega v blago.

19. Prodajalec je dolžan pritožbo obravnavati in reklamacijski postopek zaključiti na enega od naslednjih načinov

načine:

A). s predajo popravljenega blaga;

B). z menjavo blaga,

C). z vračilom kupnine blaga,

D). s plačilom primernega popusta na ceno blaga,

E). s pisno zahtevo, da prodajalec prevzame navedeno izvedbo,

F). z upravičeno zavrnitvijo garancijskega zahtevka za blago.

20. Prodajalec je dolžan obvestiti o načinu določitve obdelave reklamacije in obdelavi reklamacije.

najkasneje v 30 dneh od osebne reklamacije kupcu izdati pisni dokument,

prek poštne, kurirske ali dostavne službe.

21. O izidu obravnave reklamacije bo prodajalec takoj obvestil kupca

zaključek reklamacijskega postopka po telefonu ali elektronski pošti, hkrati pa skupaj z blagom

oz dokazilo o obdelavi reklamacije dostavljeno po elektronski pošti.

22. Garancijska doba je 24 mesecev od dneva dobave blaga. To velja, razen če gre za posebne primere

navedena garancijska doba je drugačna.

23. Garancijska doba se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi garancije.

popravilo blaga.

24. V primeru zamenjave blaga za novo bo kupec prejel dokument, na katerem so podatki o

menjava blaga, morebitni drugi zahtevki pa veljajo na podlagi kupoprodajne pogodbe in te

reklamacijski dokument. V primeru zamenjave blaga za novo začne garancijska doba teči znova od

prevzem novega blaga, vendar le za novo blago.

25. Kar zadeva odstranljivo napako, bo reklamacija obravnavana glede na odločitev kupca.

na naslednji način: A). prodajalec zagotovi odpravo napake ali B). prodajalec v okvari

bo zamenjal blago.

26. Glede napake, ki jo je mogoče odpraviti in je kupec ne ugotovi brez odlašanja po 8. členu 15. tč.

reklamacija in pogoji poslovanja, kako se reklamacija obravnava, prodajalec

reklamacijo reši z odpravo napake.

27. Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti, ali za takšno, ki se ponavlja večkrat in jo je mogoče odpraviti

napako ali večje število različnih odstranljivih napak, ki onemogočajo obstoj blaga

pravilno uporabljen kot brezhiben, bo prodajalec reklamacijo obravnaval glede na odločitev kupca

na naslednji način:

A). z zamenjavo blaga za drugo funkcionalno blago z enakimi ali boljšimi tehničnimi parametri, oz

B). v primeru, da prodajalec blaga ne more zamenjati za drugo, se reklamacija poravna z vračilom

kupnina za blago.

28. Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti, ali za napako, ki jo je mogoče odpraviti večkrat

napako ali večje število različnih odstranljivih napak, ki onemogočajo obstoj blaga

pravilno uporabljeno kot brezhibno in kupec ne navede takoj po 15. točki 8. člena teh

reklamacija in pogoji poslovanja, kako se reklamacija obravnava, prodajalec

reklamacijo poravna z zamenjavo blaga za drugo funkcionalno blago enakih ali boljših tehničnih lastnosti

parametri.

29. Obravnava reklamacij se nanaša samo na napake, navedene v obvestilu o reklamaciji in

potrditev prijave reklamacije blaga po členu 8 točka 14 teh zahtevkov in komercialne

pogoji.

30. Pojav ene napake se za namene reklamacije šteje za napako, ki jo je mogoče večkrat odpraviti.

odstranljiva napaka več kot dvakrat.

31. Za namene reklamacije se za večje število različnih odpravljivih napak šteje pojav več kot treh napak.

različne odstranljive napake hkrati.

32. Pravica kupca do uveljavljanja napake na blagu je potem, ko je uveljavil svojo pravico a

od prodajalca zahteval odpravo napake na blagu po 1. točki 8. člena te reklamacije in

pogoji so bili izrabljeni in ne glede na izid reklamacije niso več na voljo

upravičen do večkratne reklamacije za isto edinstveno napako (ne za napako iste vrste).

33. Določbe čl. 8 teh pritožbenih in poslovnih pogojev ne velja izrecno za subjekte

ne ustreza definiciji potrošnika, navedeni v razdelku § 2 pismo a) zakona.

9. Osebni podatki in njihovo varstvo

1. Kupec lahko posredovane osebne podatke kadarkoli preveri in spremeni ter svoje prekliče

registracijo po prijavi v spletno mesto e-trgovine na spletnem mestu

www.darcekyukatky.eu/login

2. Prodajalec obvešča kupca, da v skladu z odd. § 10 odst. 3 črke b) Akt št. 122/2013

z.z. o varstvu osebnih podatkov in o spremembi nekaterih zakonov, kakor so bili naknadno spremenjeni

predpisov (v nadaljevanju ZnOOÚ), bo prodajalec kot upravljavec v postopku sklenitve nakupa

pogodbo za obdelavo osebnih podatkov kupca brez njegove privolitve kot zadevne osebe, saj

obdelavo osebnih podatkov kupca bo izvajal prodajalec v predpogodbi

odnose s kupcem in je obdelava osebnih podatkov kupca nujna za izpolnitev

kupoprodajna pogodba, v kateri je kupec ena od pogodbenih strank.

3. S potrditvijo ustreznega polja pred oddajo naročila lahko kupec izrazi svoje soglasje v

v smislu 1. odst. § 11 odst. 1. zakona, da prodajalec obdeluje in hrani predvsem njegove osebne podatke

zgoraj omenjene in/ali ki so potrebne za dejavnost prodajalca

pošiljanje informacij o novih izdelkih, popustih in promocijah na ponujeno blago in

jih obdelovala v vseh svojih informacijskih sistemih v zvezi s pošiljanjem podatkov o

novi izdelki, popusti in promocije na ponujeno blago.

4. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal skladno

z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike.

5. Prodajalec izjavlja, da v skladu z odd § 6 odst. 2 črki c) ZnOOÚ bo zbiral osebne podatke

izključno za namene, navedene v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih.

6. Prodajalec izjavlja, da v skladu z odd § 6 odst. 2 črki e) ZnOOÚ bo zbiral osebne podatke o

druge namene, kot so navedeni v teh pogojih poslovanja in terjatev posebej in bo zagotovil,

da se osebni podatki obdelujejo in uporabljajo izključno na način, ki ustreza namenu, za katerega so bili uporabljeni

zbira in jih ne bo povezoval z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni za druge namene.

7. Kupec daje prodajalcu soglasje po točki 9.5 teh reklamacijskih in poslovnih pogojev.

pogojih za določen čas do izpolnitve namena obdelave osebnih podatkov kupca. Prodajalec

po izpolnitvi namena obdelave nemudoma razpolaga z osebnimi podatki kupca.

Kupec lahko kadarkoli pisno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Soglasje preneha veljati 1 mesec od vročitve preklica soglasja s strani kupca prodajalcu.

8. Pred pošiljanjem naročila bo kupec pozvan, da obkljuka polje pred pošiljanjem

naročila, mu je prodajalec potrdil na zadosten, razumljiv in nedvoumen način

napovedal:

A). vaše identifikacijske podatke, ki so navedeni v čl. 1. te komercialne in terjatve

pogoji;

B). identifikacijski podatki tretje osebe, ki je podjetje, ki bo naročeno blago dostavilo kupcu

tako, da so ti podatki navedeni v prevzemu;

C). namen obdelave osebnih podatkov, ki je sklenitev kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in

kupcu; d). da bo obdeloval osebne podatke kupca v obsegu imena in priimka, naslova

stalno prebivališče, vključno s poštno številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom, če je kupec fizična oseba in v

ime podjetja, naslov registriranega sedeža, vključno s poštno številko, številko socialnega zavarovanja, telefonsko številko in elektronskim naslovom, če obstaja

kupec je pravna oseba;

D). da je kupec dolžan posredovati zahtevane osebne podatke.

9. Prodajalec izjavlja, da bo osebne podatke obdeloval v skladu z dobrimi običaji in ravnal

na način, ki ni v nasprotju z ZnOOÚ ali drugimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi oz.

ne bo obšel. Prodajalec izjavlja, da ne bo in ne bo izsiljeval soglasja zadevne osebe

predmet grožnje zavrnitve pogodbenega razmerja, storitve, blaga ali postavljene obveznosti

prodajalcu.

10. Kupec ima pravico na podlagi pisne zahteve od prodajalca zahtevati

A). potrdilo, ali se o njegovi osebi obdelujejo osebni podatki ali ne,

B). namen obdelave osebnih podatkov,

C). v splošno razumljivi obliki informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v

informacijski sistem in njegov status v okviru:

C1). identifikacijski podatki prodajalca in zastopnika prodajalca, če je imenovan;

C2). identifikacijski podatki posrednika; to ne velja, če prodajalec zbira osebne podatke

ne ravna po § 8 ZnOOÚ;

D). v splošno razumljivi obliki točne podatke o viru, od koder je pridobil osebne podatke

za obdelavo,

E). v splošno razumljivi obliki kopijo njegovih osebnih podatkov, ki so predmet

obravnavati,

F). dodatne informacije, ki se nanašajo na vse okoliščine in pogoje obdelave

osebne podatke, ki so potrebni kupcu za zagotavljanje njegovih pravic in pravno varovanih interesov v

področje uporabe zlasti:

F1). pouk o prostovoljnosti oziroma obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov; če

prodajalec pridobi osebne podatke kupca na podlagi privolitve kupca po 11. členu ZnOOÚ,

jo bo obvestil tudi o roku veljavnosti soglasja in če obveznost posredovanja osebnih podatkov kupca izhaja iz

neposredno izvršljiv pravno zavezujoč akt Evropske unije, mednarodna pogodba, ki je

Slovaška republika zavezana, ali pravo, bo prodajalec obvestil kupca o pravni podlagi, ki

mu naloži to obveznost in ga seznani s posledicami zavrnitve posredovanja osebnih podatkov;

F2). podatke o tretjih osebah, če se domneva ali očitno, da bodo razpolagale z osebnimi podatki

pod pogojem,

F3). krog prejemnikov, če se domneva ali je očitno, da jim bodo osebni podatki dostopni;

F4). obliki objave, če se objavljajo osebni podatki,

F5). tretje države, če se domneva ali je očitno, da bo prišlo do prenosa v te države

osebni podatki;

G). popravek svojih nepravilnih, nepopolnih ali neažurnih osebnih podatkov, ki so predmet

obravnavati,

H). razpolaganje z njegovimi osebnimi podatki, če je bil izpolnjen namen njihove obdelave; če so predmet

obdeluje uradne dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev,

JAZ). unovčenje njegovih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, če je prišlo do kršitve ZnOOÚ

ali drugo veljavno zakonodajo Slovaške republike.

11. Kupec ima na podlagi brezplačne pisne zahteve pravico do ugovora:

obdelavo njegovih osebnih podatkov, za katere predvideva, da se ali bodo obdelani za namene

neposredno trženje brez njegovega soglasja in zahtevati njihovo likvidacijo,

A). uporaba osebnih podatkov iz § 10 odst. 3 črke d) za namene neposrednega trženja v

poštne komunikacije, oz

B). posredovanje osebnih podatkov iz § 10 odst. 3 črke d) za namene neposrednega trženja.

12. Na podlagi brezplačne pisne zahteve ima kupec pravico do ugovora prodajalcu

obdelava osebnih podatkov v primerih po § 10 odst. 3 črke a), e), f) ali g) ZnOOÚ

z navedbo upravičenih razlogov ali predložitvijo dokazov o nedovoljenem posegu vanjo

pravic in pravno varovanih interesov, ki so ali bi lahko bili v konkretnem primeru

poškodovani zaradi obdelave osebnih podatkov; če tega ne preprečujejo zakoniti razlogi in se dokaže, da

je ugovor kupca utemeljen, je prodajalec dolžan obdelovati osebne podatke

kupec nasprotoval, brez nepotrebnega odlašanja blokirati in nemudoma odstraniti, kot to dopuščajo okoliščine.

13. Kupec ima na podlagi pisne zahteve ali osebno, če se zadeva ne da odlašati, nadalje pravico u

kadar koli ugovarjati prodajalcu in se ne podrediti odločitvi prodajalca, ki naj bi za

pravne učinke ali bistven vpliv, če je taka odločba izdana zgolj na podlagi dejanj

avtomatsko obdelavo njegovih osebnih podatkov. Ima kupec pravico od prodajalca zahtevati

pregled izdane odločbe na način, ki se razlikuje od avtomatizirane oblike obdelave,

medtem ko je prodajalec dolžan ugoditi kupčevi zahtevi tako, da ima odločilno vlogo pri

odločbo bo pregledala pooblaščena oseba; o načinu preiskave in rezultatu izvida

prodajalec obvesti kupca v roku po 9. odst. 18 teh splošnih pogojev.

Te pravice kupec nima le, če je tako določeno s posebnim zakonom.

14. Če kupec svojo pravico uveljavlja pisno in iz vsebine njegove zahteve izhaja, da svojo pravico uveljavlja,

se šteje, da je bila vloga vložena po tem zakonu; vloga oddana po elektronski pošti oz

po faksu kupcu prilagojene ukrepe za zagotovitev zakonitih interesov kupca ali če v

v okviru predpogodbenih razmerij ali v času obstoja pogodbenih razmerij izdal prodajalec

sklep, s katerim je ugodil zahtevi kupca, ali če je prodajalec sprejel na podlagi pogodbe

druge ustrezne ukrepe za zagotovitev zakonitih interesov kupca, bo posredoval pisno

najpozneje v treh dneh od dneva odpreme.

15. Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nepooblaščeno, lahko vloži a

obvestilo urada ima varstvo osebnih podatkov. Če kupec nima poslovne sposobnosti v

v polnem obsegu lahko njegove pravice uveljavlja zakoniti zastopnik.

16. Prodajalec je dolžan obravnavati pisno zahtevo kupca po tem členu. te komercialne in

reklamacijske pogoje, oz upoštevati zahteve kupca po ZnOOÚ in pisno

obvesti najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve oz.

17. Omejitev pravic kupca v skladu z § 28 odst. 2 ZnOOÚ, prodajalec nemudoma pisno obvesti

zadevna oseba in urad ima varstvo osebnih podatkov.

18. Prodajalec obvešča tega kupca, da v skladu z odd § 15 odst. 1 črka e) 3. in 4. tč

ZnOOÚ, pri obdelavi osebnih podatkov kupca se predpostavlja, da osebni podatki kupca

bodo posredovali in dali na voljo tretjim osebam, in sicer proizvodnim podjetjem posameznih izdelkov

in njihove ladjarske družbe.

10. Odstop od kupoprodajne pogodbe

1. Če prodajalec zaradi razprodaje ne more izpolniti svojih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe

zalogah, nedobavljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga tako dogovorjen

kupoprodajne pogodbe, prekinil proizvodnjo ali naredil tako resne spremembe, da je izvedba onemogočena

izpolnitev obveznosti prodajalca iz kupoprodajne pogodbe ali zaradi višje sile,

ali če tudi po vseh naporih, ki se od njega lahko pošteno zahtevajo, ni

sposoben dobaviti blago kupcu v roku, določenem s temi pogoji, oziroma po ceni,

ki je navedeno v naročilu, je prodajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti

kupca, hkrati pa je dolžan kupcu ponuditi nadomestno izvedbo ali opcijo za

da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe (prekliče naročilo). V primeru, da kupec odstopi od

kupoprodajne pogodbe iz razlogov navedenih v tej točki te reklamacije in pogojev poslovanja,

prodajalec je dolžan vrniti kupcu že plačano varščino za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo v

roku 14 dni od sporočila o odstopu od pogodbe z nakazilom na račun, ki ga navede kupec.

2. Kupec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v skladu s čl § 7 in naslednji

Akt 3 v roku 14 dni od prevzema blaga, oz od dneva sklenitve storitvene pogodbe

ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnem mediju, če

je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil obveznosti obveščanja po poglavju § 3.

3. V tem roku ima kupec pravico, da blago po prejemu razpakira in na podoben način preizkusi,

kot je običajno pri nakupu v klasični "fizični" trgovini, v obsegu, ki ga je treba določiti

narava, lastnosti in funkcionalnost blaga.

4. Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki jo on določi, z

bo z izjemo prevoznika prevzel vse dele naročenega blaga, oz

A). blago, ki ga kupec naroči v enem naročilu, se dostavi ločeno, od dneva prevzema blaga,

ki je bil dostavljen zadnji;

B). dobavi blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, od datuma prejema zadnjega dela

ali zadnji kos;

C). na podlagi pogodbe se blago dobavlja večkrat v določenem roku, od dneva prevzema

prvega dobavljenega blaga.

5. Kupec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe, katere predmet je nakup blaga, še preden se začne tok

roki za odstop od pogodbe.

6. Kupec mora pisno odstopiti od pogodbe na neagresiven način

dvomi, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

7. Odstop od kupoprodajne pogodbe glede na točko prehoda teh oglasov in zahtevkov

pogojev mora vsebovati podatke, zahtevane v obrazcu za odstop od nakupne pogodbe, in sicer

zlasti identifikacijo kupca, številko in datum naročila, natančno specifikacijo blaga, način, na katerega

prodajalec mora vrniti že prejeto plačilo, predvsem številko računa in/ali poštni naslov kupca.

8. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, morebitna dodatna pogodba v zvezi z

s kupoprodajno pogodbo, od katere je kupec odstopil. Od kupca ni mogoče zahtevati nobenih stroškov

ali druga plačila v zvezi z odpovedjo dodatne pogodbe razen plačila stroškov in plačil

3 Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo (v nadaljevanju: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo).

na daljavo")

omenjeno v odstavku § 9 odst. 3, odstavek § 10 odst. 3. in 5. ter cene storitve, če je ta predmet naročila

opravljena storitev in popolna opravljena storitev.

9. Kupec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe

iz kupoprodajne pogodbe, da blago pošlje nazaj na naslov sedeža operaterja ali izroči

prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. To ne velja, če prodajalec

predlagal, da bo blago prevzel osebno ali preko od njega pooblaščene osebe. Rok glede na

prvega stavka te točke teh komercialnih in reklamacijskih pogojev se šteje za ohranjeno, če

je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka.

10. Kupec je dolžan prodajalcu izročiti blago v celoti, vključno s popolno dokumentacijo,

nepoškodovano, po možnosti v originalni embalaži in nerabljeno.

11. Prodajalec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva dostave obvestila

ob odstopu od pogodbe vrne kupcu vsa prejeta plačila na podlagi kupnine

pogodbe ali v zvezi s pogodbo, vključno s stroški pošiljanja, dostave in poštnine ter drugimi stroški

in pristojbine. Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačila po tej klavzuli

pogoje poslovanja in reklamacije, preden je blago izročeno njemu ali s strani kupca

ne dokazuje, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame.

osebno ali preko od njega pooblaščene osebe. Prodajalec ne sprejema pošiljk z gotovino po povzetju.

12. Kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu oziroma osebi, ki jo prodajalec pooblasti za

prevzem blaga. To ne velja, če se je prodajalec strinjal, da jih nosi sam ali če jih ni izpolnil

obveznost po § 3 odst. 1 črka jaz).

13. Kupec odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je nastalo kot posledica takega ravnanja.

z blagom, ki je izven obsega ravnanja, potrebnega za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti artikla, če prodajalec ni izpolnil obveznosti obveščanja

o pravici potrošnika do odstopa od pogodbe po § 3 odst. 1 črka h).

14. Prodajalec je dolžan vrniti kupcu kupnino za blago na enak način, kot ga je uporabil.

kupec pri svojem plačilu, razen če se s kupcem dogovori za drug način vračila plačil brez

da se kupcu v zvezi s tem zaračunajo dodatni stroški.

15. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči blago, ki je rabljeno,

poškodovana ali nepopolna, se kupec zavezuje plačati prodajalcu A). vrednost, za katero

zmanjšal vrednost blaga v skladu z oddelkom § 457 civilnega zakonika v dejanskem znesku, B). stroški,

ki jih ima prodajalec v zvezi s popravilom blaga in njegovo vzpostavitvijo v prvotno stanje

obračunano po ceniku za pogarancijski servis blaga.

16. Kupec je prodajalcu dolžan v skladu s to točko reklamacije in poslovnimi pogoji

prodajalcu plačati odškodnino največ v višini razlike med nabavno ceno blaga in vrednostjo

blaga ob odstopu od kupoprodajne pogodbe.

17. V skladu z odd. § 7 odst. 6 kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet so:

A). prodaja blaga izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga izdelanega na

merilo ali blago, namenjeno posebej enemu potrošniku;

B). prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi varovanja zdravja ni primerno za vračilo

ali iz higienskih razlogov in katerih zaščitna embalaža je bila poškodovana po dostavi;

C). prodaja avdio posnetkov, video posnetkov, avdiovizualnih posnetkov, knjig oz

računalniška programska oprema, ki se prodaja v zaščitni embalaži, če je potrošnik to embalažo razpakiral,

D). posredovanje elektronskih vsebin razen na materialnem nosilcu, če je le-to posredovanje

se je začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in potrošnik je izjavil, da je bil o tem pravilno obveščen

z izrazom tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

E). prodaja blaga, ki je bila opravljena po sklenitvi pogodbe in prejemu blaga od prodajalca

kupcu sestaviti, sestaviti oziroma uporabiti tako, da njegovo ponovno uvedbo v

prvotno stanje s strani prodajalca ni mogoče brez večjih naporov in povečanih

stroški, npr. zloženo ali sestavljeno pohištvo itd.

18. Določbe št. l.10 teh poslovnih in reklamacijskih pogojev ne veljajo izrecno za subjekte

ne ustreza definiciji potrošnika, navedeni v razdelku § 52 pismo a) OZ.

11. Končne določbe

1. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora imeti vsaka sprememba le-te

pisni obliki.

2. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo komunikacija med njima potekala v obliki elektronske pošte

sporočila v izjemnih primerih po telefonu.

3. Spore s potrošniki, ki nastanejo pri prodaji, odstopu od pogodbe ali reklamacije, rešuje prodajalec.

izven sodišča, preko potrošniškega centra, v skladu s §25 zakona št. 250/2007 zb.

4. Za razmerja, ki niso urejena s temi poslovnimi in reklamacijskimi pogoji, veljajo ustrezni

določbe civilnega zakonika, zakon št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in o spremembi a

spremembe zakona št. 128/2002 zb. o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah varstva potrošnikov

in o spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 zb. kakor je bil pozneje spremenjen

predpisov in zakona št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.

5. Ti poslovni in reklamacijski pogoji začnejo veljati 11.12.2015 in veljajo od

kupcu s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

6. Pred oddajo naročila bo kupec pozvan, da obkljuka polje in tako potrdi, da se s tem strinja

seznanil s poslovnimi in reklamacijskimi pogoji, jih prebral, razumel njihovo vsebino in v celoti

v kolikor se z njimi strinja.

Žilina, dne 11.12.2015

Darčeky u Katky s.r.o